top of page

Privacyverklaring:

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen conform de algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Dit betekent onder meer dat ik:

· Zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens

· Ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

· Uw behandelend therapeut heeft als enige toegang tot de gegevens in uw dossier en heeft een wettelijke

  geheimhoudingsplicht.

· De gegevens uit uw dossier kunnen ook voor de volgende doelen gebruikt worden:

· Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing en intervisie

· Voor het gebruik voor waarneming tijdens mijn afwezigheid. Dit gebeurt alleen met uw expliciete  

  toestemming.

· Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt bij de facturering en de financiële

   administratie.


Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

De gegevens in het dossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist, 15 jaar bewaard.

bottom of page